Chci se objednat

Profesor MUDr. Marek Babjuk, CSc.
urolog

Profesor MUDr. Marek Babjuk, CSc. - Oční klinika NeoVize

Profesor MUDr. Marek Babjuk, CSc. se narodil v roce 1961 v Praze. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, kde promoval v roce 1986. Po ukončení lékařské fakulty pracoval na urologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, zpočátku jako sekundární lékař a od roku 1993 jako vedoucí oddělení. Atestační zkoušku I. a II. stupně z urologie složil v letech 1988 a 1992, atestační zkoušku z klinické onkologie v roce 1997.

V červenci 2003 byl jmenován docentem pro obor urologie. Tématem jeho habilitační práce byla „Moderní neinvazivní a endoskopická diagnostika nádorů močového měchýře".

Profesorem pro obor urologie byl jmenován dne 2. března 2009 prezidentem České republiky.

V roce 2009 byl jmenován přednostou Urologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol. Od dubna 2018 je pověřen vedením centra robotické operativy FN Motol. Na klinice UroKlinikum působí od jejího založení.

Profesor Babjuk zvítězil v listopadových volbách na pozici děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy pro období 2022-2026.

Praxe

Ve své praxi se profesor Babjuk věnuje hlavně diagnostice a léčbě nádorových onemocnění v urologii. Předmětem jeho zájmu jsou operační výkony pro urologické nádory, pozornost věnuje také diagnostice nádorových onemocnění včetně zavádění nových metod a technologií. 

Během své dosavadní kariéry publikoval více než 100 článků v odborných časopisech, z toho přes 30 v zahraničí. Jeho práce byly citovány ve více než 150 odborných publikacích. Je autorem nebo spoluautorem 7 monografií s urologickou tématikou. Podílel se na realizaci 13 grantových projektů. Profesor Babjuk je také členem redakčních rad řady prestižních zahraničních i domácích vědeckých časopisů, například European Urology, World Journal of Urology, Urologie Internationalis, Central European Journal of Urology, Prague Medical Report nebo Česká Urologie.

Členství ve výborech a komisích v ČR

V letech 2011-2019 byl předsedou České urologické společnosti ČLS JEP. V roce 2019 předal předsednictví profesoru Zachovalovi a nadále zůstává členem výboru ČUS.

Profesor Babjuk je aktivním členem mnoha vědeckých rad. Od roku 2009 členem vědecké rady České lékařské komory, od roku 2013 členem vědecké rady 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, od roku 2018 členem Vzdělávací rady Ministerstva zdravotnictví a členem Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví pro obor Urologie. 

Mezinárodní úspěchy

Absolvoval několik studijních pobytů v zahraničí. V roce 1990 pracoval rok na urologické klinice ve Wuppertalu a v roce 1999 čtyři měsíce na urologické klinice Klinikum Grosshadern v Mnichově. Kromě toho navštívil během kratších návštěv řadu předních klinik v Evropě i v USA.

Profesor Babjuk je byl v letech 2007-2012 místropředsedou a od roku 2012 je předsedou skupiny pro tvorbu doporučených postupů (guidelines) u nádorů močového měchýře Evropské urologické společnosti (EAU). Od 12. 7. 2021 je členem výboru Evropské urologické společnosti. Členství má také v Americké urologické společnosti i Světové urologické společnosti (SIU).

Prof. Babjuk je od roku 2016 hostujícím profesorem na Medical University of Vienna a pro rok 2017 získal čestnou pozici hostujícího profesora na The Chinese University of Hong Kong.